פקודות בסיסיות בלינוקס

לפורום המאמר

לינוקס לא מושתת על המערכת הגרפית שלה, כלומר ניתן לבצע הכל במצב טקסט משורת הפקודה, במאמר זה מוסברות חלק מן הפקודות הבסיסיות שמהערכת מציעה.
את הפקודות אתם מריצים משורת הפקודה משהו שנראה ככה: user@host~: במידה ואתם נמצאים בסביבה הגרפית תפתחו טרמינל ותוכלו להריץ ממנו את הפקודות.
בשביל לפתוח טרמינל לחצו ALT+f2 והקישו xterm


pwd
הפקודה מדפיסה את שם הספריה הנוכחית
$ pwd
הדפסה של הנתיב המלא
$ pwd -P


ls
פקודה זו מדפיסה את התוכן של ספריה מסויימת.
במידה ונריץ את הפקודה ללא פרמטרים, היא תדפיס את תוכנה של הספריה הנוכחית
$ ls
..
..
..
אם נציין שם של ספריה, יודפס התוכן של הספריה שציינו.
$ ls images/
אם נוסיף את הפרמטים al יודפסו גם שמות הקבצים הנסתרים ונקבל פלט מורחב עם נתונים נוספים על הקבצים ותתי הספריות.
$ ls -al


cd
פקודה זה משמשת למעבר מספריה לספריה
כניסה לספריה images
$ cd images
מעבר מהספריה הנוכחית אל הספריה שמכילה אותה
$ cd ..
חזרה לספריה הקודמת
$ cd -
מעבר לספריה הבית של המשתמש
$ cd


cat
פקודה המדפיסה תוכן של קובץ
הדפסת הקובץ myfile אל המסך
$ cat myfile
הדפסת הקובץ myfile לתוך קובץ אחר
$ cat myfile > yourfile


cp
פקודה המעתיקה קבצים
העתקת הקובץ myfile לתוך הספריה backups.
$ cp myfile backups/
העתקת כל הקבצים בעלי הסיומת txt לתוך הספריה txts.
$ cp *.txt /home/aviran/txts


mv
העברת קובץ
העברת הקובץ אל תוך הספריה backups
$ mv myfile backups/
שינו שם הקובץ
$ mv myfile oldfile


rm
מחיקת קובץ
מחיקת הקובץ myfile
$ rm myfile
מחיקת כל הקבצים ותתי הספריות תחת הספריה backups בלי הצורך לאשר מחיקת כל קובץ.
$ rm -rf backups/*


rmdir
מחיקת ספריה
מחיקת הספריה backups
$ rmdir backups


mkdir
יצירה ספריה חדשה
יצירת הספריה backups מחדש.
$ mkdir backups


find
חיפוש קובץ או ספריה
חיפוש אחר הקובץ myfile בתוך ספרית הבית שלי
$ find /home/aviran/ -name myfile
חיפוש אחר כל הקבצים ששם מכיל את המחרוזת myfile
$ find /home/aviran/ -name *myfile*


locate
עוד פקודה חיפוש, אך זאת מסתמכת על בסיס נתונים שמכיל את מיקומי הקבצים על המחשב הנוכחי
מה שמביא לתוצאות חיפוש הרבה יותר מהירות, אולם קבצים שנוצרו אחרי בסיס הנתונים או מאז העדכון
האחרון שלו, לא ימצאו.
$ locate ls


updatedb
הפקודה מעדכנת את בסיס הנתונים של locate
$ updatedb


whereis
פקודת חיפוש נוספת, זאת רק בספריות שמצוינות במשתנה הסביבה PATH

whoami
הפקודה מדפיסה את שם המשתמש הנוכחי
$ whoami
aviran


su
הפקודה su משמשת להחלפת משתמש, אך אינה יוצאת מהמשתמש הנוכחי
החלפה למשתמש david, כמובן שצריך לספק את ססמאת המשתמש
$ su david
כאשר לא מציינים את שם המשתמש, su מניחה שאתה רוצה להחליף ל root
$ su
password:
$ whoami
root
$ exit
$ whoami
aviran
ביצוע רק פעולה אחת כמשתמש אחר, מכיוון שלא צויין משתמש, המשתמש יהיה root
su -c "rm file"


head
הפקודה מדפיסה מספר שורות מתחילת הקובץ
אם לא מציינים את מספר השורות יודפסו 10 השורות הראשונות
$ head myfile
הדפסת 20 השורות הראשונות
$ head --lines=20 myfile


tail
הפקודה מדפיסה מספר שורות מסוף הקובץ.
אם לא מציינים את מספר השורות יודפסו 10 השורות האחרונות
$ tail myfile
הדפסת 20 השורות האחרונות
$ tail --lines=20 myfile


more
תוכנית שימושית להצגת תוכן של קובץ, התוכנית בעלת מנגנון גלילה שמאפשר לך לעלות ולרדת לאורך הקובץ
הדפסת הקובץ myfile למסך, במידה והקובץ ארוך מכדי להיות מודפס במסך אחד תקבל אפשרות גלילה.
$ more myfile
הפלט של ls ינותב אל less כקלט והיא תדפיס אותו.
במידה והפלט יהיה גדול ממסך אחד, נקבל אפשרות גלילה וכך לא נאבד מידע.
$ ls -al | more


less
less היא שידרוג של more, ההבדל העיקרי שב less אתה יכול לרדת שורה שורה ולעומת גלילה של מסך שלם ב more
$ less myfile


pico
עורך קבצי טקסט שמגיע עם כל הפצת לינוקס
הפעלת העורך עם מסמך חדש
$ pico
פתיחת הקובץ myfile בעורך הטקסט.
$ pico myfile


adduser
פקודת להוספת משתמש חדש למערכת, ניתן להשתמש בה רק כ root
# adduser


passwd
שינוי ססמא של משתמש
$ passwd aviran
Enter new password:
Confirm new password:


df
הפקודה מציגה כמה מקום פנוי יש לכל מערכת קבצים
$ df


gcc
קומפיילר לשפת התכנות C
הידור הקובץ myprog.c שם הקובץ ההרצה יהיה a.out
$ gcc myprog.c
הידור הקובץ myprog.c והפעם שם קובץ ההרצה יהיה myprog
$ gcc myprog.c -o myprog


g++
קומפיילר לשפת התכנות C++
הידור הקובץ myprog.cpp שם הקובץ ההרצה יהיה myprog.out
$ g++ myprog.cpp
הידור הקובץ myprog.cpp והפעם שם קובץ ההרצה יהיה myprog
$ g++ myprog.cpp -o myprog


startx
סקריפט הפעלה למערכת הגרפית של לינוקס ה X-Windows
$ startx


man
פקודה להצגת דפי הסבר על פקודות המערכת השונות
הצגת דף הסבר של הפקודה ls
$ man ls
הצגת דף הסבר של הפקודה cp
$ man cp
הצגת דף הסבר של הפקודה man
$ man man

המאמר נכתב על ידי אבירן עבאדי ושייך לאתר לינוקס ישראל אין להעתיק או להפיץ אותו ללא רשות מפורשת מהנהלת האתר.